Тени на снегу

Серая группа

Зелёная группа

Красная группа